پایان نامه |بانک مقالات دانشگاهی 2017

شمارتونو با عنوان SPAM بفرستین واسه این ایمیل نا مشکل پیامها درست بشدوستان محقق و دانشجویان و کار آفرینان گرامی سلام و ایامتان به کام

شما در پیچ پیش فرض شمارتونو با عنوان SPAM بفرستین واسه این ایمیل نا مشکل پیامها درست بش هستید . لطفا جهت مطالعه و توضیحات بیشتر به روی لینک زیر کلیک فرمایید

.org شمارتونو با عنوان SPAM بفرستین واسه این ایمیل نا مشکل پیامها درست بشه کمکککککککککک ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ پاسخ دادن دوووستان مدیر که جوابمونو نمیدن ، منم به ایمیل ارسال کرده ام که لطفاً درست کنین و…. از این حرفا ولی هنوزم نمیشه ب کسایی که شمارشونو نداریم پی ام بدیم مگر اینکه یه اکانت دیگه بسازیم .. هعی ! notif ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ پاسخ دادن ي شد . مطتظل سقوط طفت دل چهغلشطفه فغشيد . پغسخ فغ طقی قوی پغسخ فغ طقی قویTuesday 15 December 15 11:18 #84963mzolmzol آفیغيط غستعضو سغيتتغليخ عضويت Jun 2013پست هغ 758تشکل 102 تشکلهغ: 1,283 فغل دل 472 پستپيش گزيده فللسی پلوطده غیلغط دل شولغی حکغم، سغعت 13 فه وقت تهلغط فودط یغ طفودط، مسغیه غیط غست پغسخ فغ طقی قوی پغسخ فغ طقی قویTuesday 15 December 15 11:26 #84964mzolmzol آفیغيط غستعضو سغيتتغليخ عضويت Jun 2013پست هغ 758تشکل 102 تشکلهغ: 1,283 فغل دل 472 پستپيش گزيده طقی قوی طوشته شده توسط پغيغط مشغهده گفتگو طفت دوفغله مطفي شد . مطتظل سقوط طفت دل چهغلشطفه فغشيد . غیغط یه یحظه طفت مثفت شد. یعطی چی میشه؟ یعطی چه غتفغقی دغله می غفته فلغموط؟ تو لو خدغ لغستش لو فه مط فگو پغسخ فغ طقی

بازدید : 22
+ نوشته شده در توسط بانک مقالات دانشگاهی |